Functieomschrijving directeur Master Frankeskoalle

De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair onderwijs. De samenwerkingsschool wordt bestuurd door een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet, en is daarom een zogenaamde éénpitter.

Het (vrijwilligers)bestuur draagt zorg voor de richting en koers, stelt de kaders vast, behartigt de algemene belangen van de school en ziet toe op de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en de bedrijfsvoering.

De directeur basisschool heeft de integrale leiding van de school waaronder de verantwoordelijkheid voor het operationele management (inclusief de bedrijfsvoering), de ontwikkeling van het (meerjarig) onderwijsbeleid, de (volledige) bedrijfsvoering en de onderwijsprogrammering én het leidinggeven.

De directeur is de eerstverantwoordelijke voor de (meerjarige) beleidsontwikkeling (onderwijs en bedrijfsvoering) en het operationele management van de school. De directeur legt (achteraf) verantwoording af aan het bestuur

Resultaatgebieden/Werkzaamheden

Resultaatgebied 1: operationeel management

 • stuurt het onderwijs en de leerlingzorg op de school aan, in samenspraak met de IB-er;
 • bewaakt de identiteit, doelstelling en het pedagogisch-didactisch klimaat van de school;
 • bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs;
 • signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en neemt beslissingen over te nemen maatregelen;
 • beslist over toelating en verwijdering van leerlingen;
 • beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten;
 • onderhoudt de contacten onder andere met andere instellingen, in het kader van het samenwerkingsverband passend onderwijs, met de gemeente en voert overleg met ouders/verzorgers van de leerlingen.

Resultaatgebied 2: beleidsontwikkeling

 • signaleert en analyseert maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen in de schoolomgeving en geeft daarbij de consequenties aan voor het (meerjaren) beleid van de organisatie;
 • vertaalt de door het bestuur vastgestelde kaders in visie en meerjaren onderwijsbeleid en –programmering;
 • ontwikkelt, evalueert en stelt het (meerjaren) onderwijs- en kwaliteitsbeleid bij alsmede het zakelijk beleid van de school en adviseert het bestuur over de consequenties daarvan voor de stichting;
 • stelt de jaarlijkse en de meerjaren schoolbegroting op alsmede het formatieplan;
 • stelt het jaarverslag op van de school;
 • voert het overleg met de Medezeggenschapsraad;
 • draagt zorg voor de informatievoorziening en rapportage aan het bestuur.

Resultaatgebied 3: leidinggeven

 • geeft leiding aan een team van medewerkers van de school en (eventueel) het personeel van de kinderopvang;
 • draagt zorg voor de ontwikkeling van de medewerkers en begeleidt deze daarbij;
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;
 • draagt zorg voor de personele zorg en het personeelsbeheer;
 • draagt zorg voor de werving en selectie;
 • beslist over personele vraagstukken en te nemen maatregelen;
 • delegeert zo nodig personele zaken aan een adjunct directeur of teamleider

Speelruimte

De directeur beslist over/bij de aansturing van het onderwijs en de leerlingzorg, de meerjarige beleidsontwikkeling en bij het leidinggeven.

De aanpak en het beleid is vastgelegd in de onderwijswet- en regelgeving en het schoolstatuut alsmede de (strategische) beleidskaders van het bestuur.

De directeur legt verantwoording af aan het bestuur over het operationele management van de school, de meerjaren beleidsontwikkeling en de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs.

Kennis/Vaardigheden

 • brede kennis van en visie op (de ontwikkelingen in) het basisonderwijs en/of speciaal onderwijs;
 • brede kennis van bedrijfsvoeringsprocessen;
 • zakelijk inzicht;
 • kennis van financiën, hrm-beleid e.d.;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de organisatie;
 • inzicht in en kennis van de schoolomgeving;
 • vaardigheid in het aansturen van professionals;
 • managementvaardigheden;
 • adviesvaardigheden.

Contacten

 • met het bestuur om verantwoording af te leggen over het (meerjarig) beleid, het operationele management van de school, de kwaliteit van het onderwijs en het leidinggeven en knelpunten te bespreken;
 • met het bestuur om tot afstemming te komen over (operationele) doelstellingen, het (meerjarig) beleid en de uitvoering daarvan;
 • met ouders/verzorgers om de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen te bespreken, te overleggen over knelpunten daarbij en te nemen maatregelen en af te stemmen over te nemen of genomen beslissingen en beleidsmaatregelen;
 • met ouders, personeel en andere betrokkenen om hen te overtuigen van de noodzaak van onderwijsontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën, methoden en onderwijsvernieuwing;
 • met vertegenwoordigers uit de schoolomgeving om overleg te voeren en af te stemmen over beleid, passend onderwijs, gezamenlijke knelpunten, aanpak, maatregelen en het te voeren beleid en om de belangen van de stichting te behartigen e.d.;
 • met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om te overleggen en af te stemmen om tot een gezamenlijke aanpak en oplossingen te komen.