Groepen

Resultaten 'Trip around the world':

 

Der wurdt hurd wurke oan in opdracht foar Ingelsk en Wrâldoriïntaasje; in poster meitsje en presentaasje tariede oer de bern harren 'trip around the world'. 

 

Agnes, Nyncke en Stefano woene graach ris in gymles tariede wannear 't master Jurjen in kear net koe. Dat wie ôfrûne tiisdei it gefal en wat seach it der goed út!

 

Foar it skoalfuotbal moest goed traind wurde; Sjouke, Giel en Leon wisten wol hoe!

Gearwurkje yn 'e les.

Fryske tekenles: emoticons mei begeliedende tekst