IB'er gezocht!

Per mei zoeken wij een Intern Begeleider.
Fanôf maaie sykje wy in Yntern Begelieder.

Bekijk de vacature voor meer informatie.
Sjoch de fakatuere foar mear ynformaasje.

Nederlandse versie.
Fryske ferzy.