Informatie

Extra verlof en de leerplicht, hoe zit dat eigenlijk?

(klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid)

In de leerplichtwet is opgenomen dat u toestemming kunt vragen voor een extra vakantie buiten een schoolvakantie. Het gaat om een gezinsvakantie die het gezin niet op kan nemen in een schoolvakantie in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. De directeur mag slechts éénmaal per schooljaar voor ten hoogste tien schooldagen toestemming verlenen. In de leerplichtwet staat aangegeven dat deze regeling niet kan worden toegepast voor de eerste twee lesweken van een nieuw schooljaar. Ook staat in de leerplichtwet dat de uitvoering van deze regeling geen recht is. Dit zijn natuurlijk geen snipperdagen en ze kunnen niet worden opgespaard. Het is evenmin mogelijk zo nu en dan een afzonderlijke losse dag op te nemen.

Verlof aanvraag tot 10 dagen:

  • Verzoeken voor verlof moeten ruim van tevoren (minimaal een maand) schriftelijk bij de directie van de school worden ingediend (uiteraard moet u de reden toelichten).
  • Ouders/verzorgers die een dienstbetrekking hebben moeten een werkgeversverklaring toevoegen aan het schriftelijk verzoek om extra vrij voor de kinderen.
  • Ouders/verzorgers met een eigen bedrijf kunnen op hun eigen briefpapier de aanvraag motiveren. Deze motivering moet worden toegevoegd aan het schriftelijk verzoek. De directie van de school zal u schriftelijk berichten of het verzoek al dan niet wordt toegestaan.
  • Bij afwijzing door de school kunt u bezwaar maken bij de directeur.

Hieronder kunt u het document "Verlofaanvraag leerlingen" downloaden.

Na invulling graag op school afgeven, waarna u een geteknde versie terugkrijgt.

Document "verlofaanvraag leerlingen"

Langer dan 10 dagen:

Als u een aanvraag indient voor langer dan 10 dagen, dan wordt deze aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze zal na onderzoek u schriftelijk berichten. Bij een afwijzing kan bezwaar worden aangetekend. U mag ook met de leerplichtambtenaar bellen, tel.: 0511-460763.