Informatie

Inspectie en auditrapporten

Periodiek worden de kwaliteit en resultaten van onze school bekeken en beoordeeld. Eens in de vier jaar brengt de inspectie van Onderwijs een bezoek aan onze school. Daarnaast houden wij om de vier jaar ook een audit. U kunt hieronder de meest recente rapportages lezen.

 

Samenvatting Audit december 2020:

De auditor beoordeelt de meeste standaarden als voldoende. Het pedagogisch klimaat wordt als goed beoordeeld. De auditor heeft waardering voor de manier waarop leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan. Er heerst binnen de school een klimaat, waar betrokkenen elkaar waarderen en respecteren. Een basis waar je als school op kunt bouwen en waarmee je de schoolontwikkeling een stevige kwaliteitsimpuls kunt geven. Een slag is te slaan in de mate waarop men vanuit een professionele attitude en professie bijdraagt aan de lerende organisatie, gericht op onderwijskwaliteit op de Master Frankeskoalle. Er is een heldere overlegstructuur nodig, waar verbinding tussen de verschillende aspecten op school steeds centraal staat.

De rapportage is op aanvraag beschikbaar bij, via: info@frankeskoalle.nl

 

Samenvatting inspectiebezoek 2020:

De Corona-crisis heeft ook gevolgen voor het vierjaarlijkse inspectie onderzoek. Omdat de onderwijsinspectie niet op bezoek kan gaan bij de scholen, heeft men een inventarisatie gedaan van de scholen met een laagrisico-profiel. Deze scholen krijgen eerst geen volledig onderzoek maar een gesprek met een korte documentstudie. De Master Frankeskoalle is één van deze scholen. 
De conclusie van het gesprek en de documentstudie was dat het vierjaarlijkse onderzoek kan worden uitgesteld tot een nader te bepalen moment.

Compact inspectierapport 2020

 

Samenvatting inspectierapport 2016:

Gearwurkingsskoalle "Master Frankeskoalle" heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

  • De eindresultaten voor taal en rekenen zijn voldoende.
  • De school hanteert een passend leerstofaanbod.
  • Leraren hebben de leerlingen in beeld en geven leerlingen die dat nodig hebben voldoende planmatige hulp. 
  • De uitleg is over het algemeen duidelijk.
  • De school kent een prettig en veilig schoolklimaat.
  • De school heeft voldoende zicht op het effect van de verbeteractiviteiten op school-, groeps- en leerlingniveau.

Het complete rapport is in te zien of te downloaden via onderstaande link:

Inspectierapport september 2016