Nieuws - Winterkuier mei It Fryske Gea

De winterkuier fan de bern fan de Master Frankeskoalle mei It Fryske Gea. Wat ha we in prachtige gearwurking. Alde klean oan, learzen oan en lekker de natoer yn. Underweis sjogge we en leare we fan alles oer de natoer yn Earnewald.

 

Geplaatst op: 17 Februari 2017

terug