Nieuws - Learkrêft 4/5/6 socht!

Wy sykje in learkrêft middebou!

Foar de perioade fan 22 maart 2021 o/m 31 desimber 2021 binne wy op syk nei in entûsjaste learkrêft dy’t de middenbou (groepen 4, 5 en 6) lesjaan wol! Dit yn ferbân mei in langduerige ferfanging.

Wy biede:
• In waarme, trijetalige gearwurkingsskoalle ‘mei romte’;
• In hecht tiim;
• In moaie, fernijde skoalle yn it natuergebiet ‘De Alde Feanen;
• In tydlike oanstelling fan 0.4 FTE, op tongersdei en freed;
• Oantreklike arbeidsfoarwearden.

Wy freegje in learkrêft dy’t:
• Belutsen en entûsjast is, mei gefoel foar learlingen dy’t wat ekstra’s nedich hawwe;
• Underfyning yn it ûnderwiis hat;
• Sawol it Frysk as it Nederlânsk en Ingelsk behearsket;
• Goed gearwurkje kin;
• Foarm jaan kin oan de ferskillen yn libbensoertsjûging.

Nijsgjirrich wurden? Mail jo motivaasje en CV foar 8 maart 2021 nei: c.vanhes@frankeskoalle.nl
Of skilje; Chris van Hes, 0511-539509.

De petearen kinne 15, 17 en 18 maart (eft. digitaal) plakfine.

Geplaatst op: 11 Februari 2021

terug